Årsmötesprotokoll 2018

Uppdaterat 2018-03-29

Nyköpings Filmstudio Dag             

2018-03-14  

 

Protokoll från årsmötet 2018-03-14                                      

Närvarande: Katarina Berg, Owe Samuelsson,
Bengt Fredén, Bo Bengtsson, Kerstin Hartwig,
Kerstin Mineur, Agneta Åhl och 184 medlemmar.                                                         

Årsmötet öppnas
Ordföranden Katarina Berg hälsade välkommen till årsmötet och gladdes över att så många medlemmar just denna dag hade styrt sina steg mot Biostaden.
§1
Val av mötesordförande och justerare. Ordförande anmäler mötessekreterare.
Göran Andersson valdes till mötesordförande. Bengt Fredén anmäldes till mötessekreterare. Till att justera protokollet valdes Gunnela Österberg och Dag Nordström.
§2
Dagordningen fastställs.
Dagordningen fastställdes med ett tillägg. Under en punkt 7 b nedan infördes Presentation och fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
§3
Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning.
Frågan besvarades med ja.
§4
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden Katarina Berg föredrog verksamhetsberättelsen, vilken inte ledde till några kommentarer.
§5
Ekonomisk berättelse. Fråga om disposition av vinst eller täckande av förlust.
Kassören Bo Bengtsson föredrog den ekonomiska rapporten från 2017 års verksamhet. Denna uppvisar ett minus på 8 294 SEK. Han föreslog, som redovisats, att underskottet skulle täckas av föreningens sparade kapital. Mötet fastställde denna ordning.
§6
Föredragning av revisorns berättelse.
Föreningens revisor Carl Louis Sandblom fördrog revisionsberättelsen. Han menade att räkenskaperna hanterats i god ordning och föreslog därför ansvarsfrihet för styrelsen.
§7
Asvarsfrihet för styrelsen.
På frågan huruvida styrelsen kunde förklaras ansvarsfri gällande föreningens förvaltning av verksamheten det gångna året svarade mötet ja.
§7 b
Presentation och fastställande av budget för verksamhetsåret 2018.
Kassören Bo Bengtsson presenterade och kommenterade ett budgetförslag för 2018. Mötet biföll förslaget som en utgångspunkt för verksamheten kommande år.
§8
Val av ordförande i föreningen.
Valberedningen föreslog omval av Katarina Berg. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§9
Val av övriga styrelseledamöter.
Principen för val av styrelsens 6 ledamöter är att samtliga väljs på 2 år med förskjutning. Det innebär att 3 väljs på 2 år vid ett tillfälle och övriga 3 året därpå.
Utfallet av tidigare val, valberedningens förslag och mötets beslut ändade enligt följande.
Owe Samuelsson och Bengt Fredén har 1 år kvar.
Agneta Åhl valdes tidigare på 2 år. Hon avgår. Hennes andra år fullföljs av Ulla Flodberg.
Kerstin Hartwig och Kerstin Mineur omvaldes på 2 år.
Marie Louise Annerstedt nyvaldes på 2 år.
§10
Val av revisor.
Till revisor omvaldes Carl Louis Sandblom.
§11
Val av valberedning.
Marianne Lye avgår och ersätts av Britt-Marie Bruno Asp. Birgitta Dillner kvarstår.
§12
Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen.
Inga motioner hade inkommit. Ej heller fanns några förslag från styrelsen.
§13
Övriga frågor.
Katarina Berg påminde om att alla medlemmar har möjlighet att bevista av SFF centralt anordnade aktiviteter. Mer om vad som gäller därvid finner man på hemsidan under knappen Information.
Årsmötet avslutas
Mötesordföranden Göran Andersson fann att samtliga punkter voro behandlade varför han med ett imaginärt klubbslag avslutade mötet samt tackade för förtroendet.

Nyköping som ovan
 
Bengt Fredén                                                    Göran Andersson
mötessekreterare                                              mötesordförande  

Justeras:

2018 -     -                                                                 2018 -     -

__________________________                        __________________________

Gunnela Österberg                                                 Dag Nordström