Balans och resultaträkning 2015

 Uppdaterad 2016-02-04

Ställning…                                                        …per                   …per
                                                                  2015-01-01          2015-12-31
Tillgångar
Transaktionskonto                                           68 708                 78 185
Placeringskonto                                               78 826                 79 340
Kassa                                                                     73                      473
TOTALT tillgångar                                       147 607               157 998 

Skulder och reservationer                             
Medlemsavgifter f 2015 inbet. 2014                67 000
Medlemsavgifter f 2016 inbet. 2015                                            67 250
Övriga skulder t.ex. obetalda fakturor                                           3 910­­
TOTALT skulder                                            67 000                 71 160
Ackumulerade tillgångar (”Reservfond”)         80 607                 86 838
Förändring av nettotillgångarna under året
(=årets vinst/förlust)                                                                      6 231

_______________________________________________________
Transaktioner under året                                                            2015
Intäkter

Bidrag                                                                                           7 000
Medlemsavgifter f 2015 inbet 2014                                            67 000
Medlemsavgifter f 2015 inbet 2015                                            80 500
Övriga intäkter                                                                                   14
TOTALT intäkter för 2015 års verksamhet                           154 514
Periodisering: Medlemsavgifter f 2016 inbet 2015                     67 250 

_______________________________________________________
Utgifter_________________________________________________
SFF, Sveriges Förenade Filmstudios                                         72 240
Biografhyra                                                                                 36 146
Omkostnader central filmvisning                                                  9 433
Administration                                                                             19 625
Övriga utgifter (främst Nahid)                                                     10 839
TOTALT utgifter för 2015 års verksamhet                            148 283
Periodisering: Medlemsavgifter f 2016 inbet 2015                      67 250
Årets resultat = intäkter – utgifter                                                  6 231