Stadgar

Uppdaterad 2015-12-02

Stadgar för Nyköpings Filmstudio Dag

Antagna av årsmötet 2012-02-15 

§ 1.

Nyköpings Filmstudio Dag är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende.
Föreningen ska, för att förverkliga sitt syfte, arrangera visningar av värdefull film, lämpligen i samband med orienterande föredrag samt, om möjligt, anordna diskussioner och studieverksamhet.

§ 2.

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios. 

§ 3.

Medlemskap i föreningen ska i första hand beviljas varje pensionär som ansöker om det. Begränsning av medlemsantalet får inte ske av annat skäl än att visningslokalen inte rymmer fler medlemmar.

§ 4.

Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. Tillträde till föreningens filmvisningar och möten beviljas endast mot uppvisande av eget medlemskort, som tillika är kvitto på betald medlemsavgift. Styrelsen kan bemyndiga ordföranden att undantagsvis utfärda s.k. gästkort, gällande endast en föreställning. Medlemskortet är strängt personligt och får inte överlåtas.

 § 5.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två á tre ledamöter. Alla styrelseledamöter väljs på ett år.
Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet på det sätt som § 1 anger.
För giltigt beslut av styrelsen krävs enkel majoritet. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst hälften av dess ledamöter vara eniga om fattade beslut.
Utöver av styrelsen för terminen fastställda sammanträdesdagar sammanträder styrelsen på kallelse av ordförande eller på begäran av annan styrelsemedlem.
Styrelsen kan för speciella ändamål adjungera ett lämpligt antal föreningsmed-lemmar till sig.
Styrelsen ska till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksam-het under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen ska fogas vinst- och förlusträkning samt balansräkning.

§ 6.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisor vald av årsmötet. Revisorn ska till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorn senast 14 dagar före årsmötet.Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 7.

Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång varje år. Styrelsen kallar i övrigt till föreningsmöte då den anser detta erforderligt eller då yrkande därom framställs av minst 10 medlemmar. Kallelse till såväl årsmöte som annat föreningsmöte ska utgå minst två veckor före mötet.
Förslag kan tillställas styrelsen när som helst under verksamhetsåret. Motion, som ska behandlas på årsmöte, ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan mötet.

 § 8.

Rösträtt på föreningsmöte tillkommer varje medlem, som erlagt föreskriven medlemsavgift. Varje medlem har en röst.
Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs av minst en röstberättigad närvarande medlem. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening ska gälla som föreningens ordförande biträder.

 § 9.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av mötesordförande och justerare. Ordförande anmäler mötessekreterare
 2. Dagordningen fastställs
 3. Frågan om årsmötet har utlysts i behörig ordning behandlas
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Föredragning av revisorns berättelse.
 6. Fastställande av balansräkningen.
 7. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande i föreningen.
 10. Val av övriga styrelseledamöter.
 11. Val av revisor.
 12. Val av valberedning
 13. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
 14. Övriga frågor.

§ 10.

Medlem är skyldig att följa alla beslut som har fattats i stadgeenlig ordning. Medlem är skyldig att iaktta lojalitet mot föreningen coh att efter bästa förmåga främja dess utveckling coh verka för samhörighet inom föreningen. 

§ 11.

Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas ur föreningen efter styrelsens beslut. 

§ 12.

Vid föreningens upplösning ska samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten eventuell verksam sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Sveriges Förenade Filmstudios.

§ 13.

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet vid ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte.