Verksamhetsberättelse 2015

Uppdaterad 2016-02-08

Nyköpings Filmstudio dag har som syfte att visa kvalitetsfilm från olika delar av världen och med olika typer av innehåll till föreningens medlemmar av båda könen. Föreningen vänder sig i första hand till daglediga. Filmerna visas varannan onsdag kl. 13.30. Varje termin visas 8 filmer på biografen Biostaden.

Intresset för filmstudion är mycket stort. Vi har 297 medlemmar inskrivna. En kö på närmare 90 personer visar ett stort behov av god film.

De filmer som visats under året är följande:

Vårterminen                                             Höstterminen

14 jan. Prästens barn                              26 aug. Optimisterna
28 jan. 12 Years a slave                            9 sep. Ida
11 feb. Mina päron                                  23 sept. Boktjuven
25 feb. Laurence Anyways                        7 okt. Tracks
11 mar. Le Week-End                             21 okt. 100 steg från Bombay
25 mar. En sång för Marion                      4 nov. Min stulna revolution
  8 april. Anna Karenina                          18 nov. Locke
22 april. The Lunchbox                             2 dec. Tinker, Taylor, Soldier, Spy

Regissör Nahid Persson Sarvestani inbjöds att tala om sitt liv och sin film ” Min stulna revolution”. Ett uppskattat inslag under höstterminen. Till det besöket erhöll föreningen bidrag från Film i Sörmland.

Varje film betygsätts av medlemmarna efter en 5-gradig skala. I allmänhet har betygen varit ganska höga.

Närvarofrekvensen vid filmvisningarna är hög. Genomsnittligt antal besökande är strax över 200 per film. Vid första filmvisningen för året hade 250 personer sökt sig till Biostaden. Ingen avhystes. Könsfördelningen är fortfarande sned med flest antal kvinnor.

Filmerna som visats under året valdes ut av styrelsen. Men vi använde även en förslagslåda, där medlemmarna uppmuntrats att komma med filmtips. Det har varit till stor hjälp för styrelsen. Några av filmerna, som visats har önskats av medlemmar.

Vår filmstudio tillhör Sveriges Förenade Filmstudios, SFF. Inspirationsbladet ” Filmrutan” lottades ut bland medlemmarna vid vårterminens slut. Vid höstterminens slut lottades det ut presentkort på Biostaden.

Finansieringen sker genom visst kommunalt bidrag men i huvudsak genom medlemsavgifter. Terminsavgiften är 250 kr., ger ungefär 31 kr. / film om man ser alla 8 filmerna. Medlemsavgiften är oförändrad trots att utgifterna långsamt ökat.

Intäkterna har gett filmstudion en bra ekonomi, som ska täcka avgifter till SFF, biografhyra, filmvisningar i Stockholm samt i Kivik för styrelsemedlemmar och övriga intresserade medlemmar.

Vid alla våra filmvisningar sker insläppskontroll för att säkerställa att endast medlemmar släpps in. Det är vår säkerhetskontroll.

Föreningen har egen hemsida (www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/) och egen mailadress filmstudiodag.0155@telia.com.

Under året har hållits 8 st. protokollförda styrelsemöten samt 2 st. längre möten för att fastställa nästa termins filmutbud.

Föreningens Balans- och resultaträkning för 2015 nås via följande länk:
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/bal-res-2015

Styrelsen under 2015 har bestått av följande 7 personer:

Katarina Berg ordf.
Owe Samuelsson v.ordf.
Bo Bengtsson kassör
Kerstin Mineur sekreterare
Kjell Bondestad ledamot
Kerstin Hartwig ledamot
Bengt Fredén ledamot 

Nyköping 2016-02-01 

Katarina Berg